หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ประดับตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกั
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 เม.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 เม.ย. 2561
ร่างประกวดราคางานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษากลุ่มอาคารทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 เม.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 เม.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 เม.ย. 2561
ร่างประกวดราคางานจ้างเอกชนดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบินภายในเขตการบิน (Airside) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 เม.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 เม.ย. 2561
งานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (Hold Baggage Screening System : HBS) และงานปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ของอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 27 ก.พ. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ก.พ. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มี.ค. 2561
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยน Busduct North Corridor พร้อมอุปกรณ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 เม.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 9 เม.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 เม.ย. 2561