หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกวดราคา จ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ภายในอาคารผู้โดยสาร, อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารปฏิบัติการและลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 ก.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ต.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา งานเช่ารถยนต์นั่ง 5 ประตู (4x2) จำนวน 8 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 ก.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 ก.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 5 ต.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการดิจิทัลด้านปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Digital Platform : Digital Operation)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 ก.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ต.ค. 2563
งานเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ก.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 ก.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 ก.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเอกชนบริหารการขายพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการรถยนต์บริการธุรกิจ (AOT Limousine) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ก.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ก.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 ก.ย. 2563
งานเช่ารถยนต์นั่ง 5 ประตู (4x2) จำนวน 8 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 ส.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ก.ย. 2563
จ้างปรับลดระดับสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ก.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 ก.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Portable X-Ray พร้อมอุปกรณ์ประกอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 31 ส.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 31 ส.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์ชุดปฏิทินพร้อมสมุดบันทึกของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 ส.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ก.ย. 2563
ประกาศร่างประกวดราคา งานจ้างกั้นผนังกระจกกันสาดบริเวณโถงรอรับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 ส.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 26 ส.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 31 ส.ค. 2563
ราคากลาง (URL) : คลิกเพื่อดูรายละเอียด