หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ก.ย. 2564
ร่างประกาศประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางอากาศยานด้วยวัสดุปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ต.ค. 2564
งานปรับปรุงท่อน้ำประปารอบอาคารเทียบเครื่่องบิน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ต.ค. 2564
งานจ้างทำความสะอาดอาคาร Tranfer Baggage ณ ทสภ. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ธ.ค.67 เวลา 06.00 น.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 – 1 พ.ย.65)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ส.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ส.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 ส.ค. 2564
งานปรับปรุง Service Road จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 9 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ก.ย. 2564
ราคากลาง (URL) : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ส.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ส.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ส.ค. 2564
จัดจ้างเจ้าหน้าที่ล่ามท่าอากาศยาน ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 ก.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ก.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 ก.ย. 2564