หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษางานศิลปกรรมภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 มี.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 5 มี.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 มี.ค. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนเป็นพนักงานขับรถ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 มี.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 4 มี.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 มี.ค. 2564
งานจ้างควบคุมรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตการบิน (Airside) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถกวาดดูดฝุ่น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 มี.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 มี.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 มี.ค. 2564
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 มี.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 มี.ค. 2564
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์ และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลาชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เคาน์เตอร์
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.พ. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 ก.พ. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 4 มี.ค. 2564
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 เคาน์เตอร์ และงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.พ. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ก.พ. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 ก.พ. 2564
งานขยายสะพานทางขึ้นอาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 16 ก.พ. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ก.พ. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.พ. 2564
งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.พ. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ก.พ. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.พ. 2564
จ้างดูแลรักษาความสะอาดถนนนอกเขตการบิน (Landside) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.พ. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ก.พ. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ก.พ. 2564
ประกาศร่างประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงสัมภาระขาออก Make-Up (MU) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ก.พ. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ก.พ. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ก.พ. 2564