หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED อาคารผู้โดยสาร, อาคารเทียบเครื่องบิน, ภายในสะพานเทียบเครื่องบิน, ถนนโดยรอบสนามบิน และแนวรั้วเขต Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ธ.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ธ.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ธ.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Standard (เขตปลอดอากรและคลังสินค้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ธ.ค. 2562
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X-Ray) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ธ.ค. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟภายในพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 27 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ธ.ค. 2562
ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินงานควบคุมยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 พ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Carry on Baggage X-Ray แบบ CT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 9 ธ.ค. 2562
การซื้อเก้าอี้โครงเหล้กหมุนได้รอบตัว มี 5 ล้อ ปรับระดับได้ พนักพิงต่ำ หุ้มหนังเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 19 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 พ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้ทำน้ำดื่ม แบบต่อท่อประปา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 พ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านข้างอาคาร AOB, ศาลาพักคอย จำนวน 2 จุด และหลังคาลานจอดรถยนต์โซน 6 และ 7 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 พ.ย. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 พ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 พ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 พ.ย. 2562