หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.61-1 ต.ค.63
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 26 ก.ค. 2561
ร่างประกาศ จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 ถึง 1 ต.ค.63
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 ก.ค. 2561
ราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 26 ก.ค. 2561
จา้งซ่อมเปลี่ยน Battery เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ค. 2561
จ้างซ่อมทางขับ สาย B ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 12 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 12 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 12 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 12 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ก.ค. 2561
จ้างซ่อมทางขับ สาย D ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 12 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 12 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมทางวิ่ง ๒๑L-๐๓R และ ๒๑R-๐๓L บริเวณ TOUCH DOWN ZONE ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ก.ค. 2561
ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Redundant BAS Server อาคาร PTC และ Upgrade Server ห้องรับรองพิเศษ บริเวณ Concourse G และงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ BAS อาคาร PTC ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ก.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 ก.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ก.ค. 2561