หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดักขยะอัตโนมัติ ขนาดความกว้าง ๑,๔๐๐ x ๖,๕๐๐ มม. และ๑,๘๐๐ x ๖,๕๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 26 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดสิ่งอำนวยที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 ก.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเป่าลม (Air Blower) และท่อจ่ายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๐.๕ บาร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ก.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ณ ท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ก.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 ก.ย. 2561
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างทำปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึกของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 4 ก.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างต่อเติม Busgate บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข ๕ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ก.ย. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ย. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ย. 2561
จ้างเอกชนเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 31 ส.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 31 ส.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 5 ก.ย. 2561
ราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จ้างขยายแนวรั้วกั้นระหว่าง Airside และ Landside ด้านทิศใต้ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ส.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 ส.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับเข้าหลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand Taxilane) T13 และ T14 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 ส.ค. 2561
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 ส.ค. 2561
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 31 ส.ค. 2561