หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T๔ ,T๕ ,T๖ , T๗ , T๘ ,T๑๑ และT๑๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ก.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปฎิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT, พื้นที่หน้าอาคาร Main terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ก.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ก.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 9 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งานอาคาร ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ ทอท.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ก.ค. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงภายในอาคาร CONCOURSE A-G ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 มิ.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา งานซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงและพักแขน ปรับระดับความสูงเบาะนั่งได้ จำนวน ๙๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 มิ.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา งานจ้างบริษัทเอกชนจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารทางด้านบัญชีและการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 มิ.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 3 ก.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมงานขยายห้อง A3-063 และงานปรับปรุงห้อง A1-054b ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 มิ.ย. 2563
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ก.ค. 2563