หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อรถกู้ภัยขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ยกกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๒ ปี ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 มิ.ย. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนตื พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 มิ.ย. 2562
ราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเก็บค่าบริการอาคารและลานจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 มิ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่จานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก (Make-up Unit : MU) และขาเข้า (Re-claim Carousel : RC) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 มิ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 มิ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จำนวน 6 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2562
ซื้อรถดับเพลิงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 มิ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารผู้โดยสารและอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 มิ.ย. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 มิ.ย. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 มิ.ย. 2562