หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Ambassador) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 ส.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ส.ค. 2562
ประกาศร่าง งานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบสุขาภิบาล ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ส.ค. 2562
ราคากลาง (URL) : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 5 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ส.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 5 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ส.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงด้านนอกอาคาร CONCOURSE A-G ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ส.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเอกชน ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ส.ค. 2562
ร่างานจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบินภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 2 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 ส.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบต่อท่อน้ำเย็น และแบบแยกส่วน ภายในอาคารผู้โดยสาร และอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ส.ค. 2562
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ส.ค. 2562
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 8 ส.ค. 2562