หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานหาดใหญ่
งานซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงประกาศ ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ต.ค. 2563
เลขที่สัญญา : CCP11-640004
วันที่ทำสัญญา : 22 ต.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3985750
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563