หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : GCH2-640091
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : PRIME CONSULTANT INTERNATIONAL / C&C INTERNATIONAL VENTURE
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 77970900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : GCH2-640091
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : PRIME CONSULTANT INTERNATIONAL / C&C INTERNATIONAL VENTURE
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 77970900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
เช่ารถยนต์เก๋งนี่ง 4 ประตู จำนวน 5 คัน (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : GCL11-640011
วันที่ทำสัญญา : 24 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : NUMBER ONE CAR RENTAL CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6689430
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563