หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
เช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2CL11-631003
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,420,340.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามสัมภาระเกินขนาด (OOG) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP11-631002
วันที่ทำสัญญา : 10 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอล อี ดี สไมล์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 834,600.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control System - ACS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630019
วันที่ทำสัญญา : 27 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 45,475,000
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630012
วันที่ทำสัญญา : 31 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 290,611,572.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630008
วันที่ทำสัญญา : 9 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โค้ดสวีท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,896,855.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunk Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CL11-631001
วันที่ทำสัญญา : 10 ม.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,668,986.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630016
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,883,372.53
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : 1CL11-630008
วันที่ทำสัญญา : 14 ม.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 36,770,216.16
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อระหว่างทุกท่าอากาศยาน และเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ธ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 1CS11-620015
วันที่ทำสัญญา : 28 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,599,590.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๑-๖๓๐๐๐๗
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,717,180.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -