หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กอ่อนแบบติดผนัง จำนวน 26 อัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 5 พ.ค. 2563
งานปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 15 พ.ค. 2563
งานจ้างตัดชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจช่าง ,ชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัย และชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 18 พ.ค. 2563
งานจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563
จัดซื้อชุดประดาน้ำ จำนวน 10 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย, เสื้อควบคุมการลอยตัว (Buoyancy Control Device : BCD), อุปกรณ์ช่วยหายใจ Regulator, เกจวัดแรงดันอากาศ, ความลึก, เข็มทิศ และอุปกรณ์ประกอบ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 28 เม.ย. 2563
งานจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ จำนวน 6 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 24 เม.ย. 2563
งานซ่อมแซมสีเส้น Marking บนทางวิ่ง ทางขับ และป้ายจราจรในเขต Airside
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 7 พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องมือวัดความเข้มแสงโคมไฟฟ้าสนามบินชนิดเคลื่นที่ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 10 มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต ณ ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 13 เม.ย. 2563
ซื้อกระดาษเช็ดมือสำหรับให้บริการผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 14 เม.ย. 2563