หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างก่อสร้างถนนและสาธารณุปโภค บริเวณคลังสินค้า ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ต.ค. 2564
งานซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาจากการประปานครหลวงฝั่งถนนลาดกระบัง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ต.ค. 2564
งานจ้างเอกชนบริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ณ ทชร. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64-30 พ.ย.67)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ต.ค. 2564
งานซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 17 ส.ค. 2564
จัดจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ต.ค. 2564
งานซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาจากการประปานครหลวงฝั่งถนนลาดกระบัง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ต.ค. 2564
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณสำหรับห้องพักคอยผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ต.ค. 2564
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณสำหรับห้องพักคอยผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ต.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงอาคารคลังสินค้าที่ 4 พื้นที่เขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ต.ค. 2564
งานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Traditional Media
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ต.ค. 2564