หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2CL11-631003
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,420,340.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563