หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคางานจ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังกระจกและแผ่นอลูมิเนียม (Sandwich Panel) บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน A๖ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังกระจกและแผ่นอลูมิเนียม (Sandwich Panel) บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน C7 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาซื้อยางมะตอยน้ำ CRS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ต.ค. 2562
วันที่พิจารณาผล : 16 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการดำเนินงานเยี่ยมชมกิจกรรม และนำชมพิพิธภัณฑ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กเครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องอยู่ในช่วงระหว่าง 95-175 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, วิทยุ/ซีดี, ฟิล์มกรองแสง, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, เครื่องขยายเสียง, ไฟไซเรน, ไฟสปอร์ตไลน์, วิทยุสื่อสารและชั้นวางอุปกรณ์/เครื่อ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ 5 ประตู 7 ที่นั่ง และรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเครื่องใช้สำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลและซ่อมบำรุงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ต.ค. 2562