หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บสิ่งแปลกปลอม (FOD) ในพื้นที่เขตการบิน AIRSIDE ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 13:00 น.
ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงรั้วแนวเขตพื้นที่ บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ด้านตำบลไม้ขาว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้้น 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะสั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกตกแต่งภูมิทัศน์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ และงานกวาดบริเวณรอบนอกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบจ่ายคลอรีน พร้อมอุปกรณ์ประกอบและถังเก็บคลอรีน ณ อาคารสูบจ่ายสารเคมี โรงบำบัดน้ำเสีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงและพักแขน ปรับระดับความสูงเบาะนั่งได้ จำนวน 900 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.