หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 200,000 BTU บริเวณ BUS GATE 78 จำนวน ๑ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตลูกอมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโซ่ลูกขั้น (Step Chain) สำหรับทางลาดเลื่อน Kone ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างจัดโครงการ PR Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบทุ่นลอย จำนวน ๒ เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อ Graphic Display Unit สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลเที่ยวบิน จำนวนว 620 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็น ( Chiller) หมายเหข 8 ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงประตูเหล็กม้วนไฟฟ้าบริเวณเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.