หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อชุดนำบรรยายแบบไร้สาย (Wireless Guide System) จำนวน ๑ ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างซ่อมสายเมนไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับอาคารสูบน้ำผิวดินที่สถานีบำบัดน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ติดตั้งเหนือน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบกราวด์ Field Substation ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ประกวดราคาซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ประกาศราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็๋ต ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา จ้างทำปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึก ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างทำการควบคุม ป้องกันและกำจัดสัตว์ และแมลงรบกวน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งตู้ Battery Power Unit ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ก.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.