หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศงานจ้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 24 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 เม.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟ Taxiway A และ B จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปรระกวดราคาอิเล็กทรินิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า LED บริเวณทางยกระดับและทางเข้า อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี.เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561- 30 มิถุนายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์ในห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splicer)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคางานจ้างเอกชนให้บริการแรงงาสนภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษา ระบบนำจอดเครื่องบิน (VDGS) ณ ทภก. ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 เม.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเคาน์เตอร์เช็คอิน (จำนวน 22 เคาน์เตอร์) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด