หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ซื้อรถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ่ จำนวน 1คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างปรับปรุงป้ายรองรับการปรับทิศทางการจราจรบริเวณแยกบัสเทอมินอล
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ซื้อเครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์ แบบติดตั้งอยู่กับที่ มีปริมาณการอัดอากาศ 720-850 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลุมซ้อมดับเพลิง ด้านทิศใต้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องให้นมบุตร ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2566
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างซ่อมแซมประตูหนีไฟ อาคาร 1, SOUTH CORRIDOR และ Pier 2,3,4,5 ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อลูกกลิ้ง (Roller) และลูกปืน (Bearing) สำหรับซ่อมสายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๔๓ รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 มี.ค. 2564
งานจ้างทำชุดวอร์ม ตราสัญลักษณ์ ทอท.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.