หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างซ่อมทางขับ สาย D ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อ Bearing เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสายใยแก้วนำแสงแบบ OTDR จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง (Renewal Autodesk Building Design Suit Standard) จำนวน 36 Licenses
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคางานซื้อล้อยางตันพร้อมกระทะล้อ (Solid Tires With Rims) ให้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Redundant BAS Server อาคาร PTC และ Upgrade Server ห้องรับรองพิเศษ บริเวณ Concourse G และงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ BAS อาคาร PTC ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเอกชนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (BHS Server) ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ค. 2561