หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อพัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟป้ายท่าอากาศยานดอนเมือง ไฟป้ายบอกทาง และ ไฟตกแต่งอาคาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒ รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจัดซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ งานจ้างรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 25 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2564
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2564
งานรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ใหม่ อาคารผู้ดดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ต.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จัดจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของลูกจ้างงานขับสะพานเทียบเครื่องบินอาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น ๑ ห้องหมายเลข C๑-๐๕๔B ทสภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างเอกชนบริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ณ ทชร. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64-30 พ.ย.67)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง Service Road จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ต.ค. 2564
งานปรับปรุง Service Road จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ก.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ต.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาจากการประปานครหลวงฝั่งถนนลาดกระบัง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.