หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและ ห้องพักเวร หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศยกเลิก จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบระบายอากาศ ณ อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ ๒, ๓, ๔, ๕ และ South Corridor ส่วนขยาย ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 28 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศยกเลิก จ้างปรับลดระดับสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษารั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำหุ่นจำลอง ณ พิพิธภัณฑ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่าง ๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบยืน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างปรับปรุงห้องพักขยะ ชั้นใต้ดิน อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 16 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด และบรรจุถัง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:00 น.