หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนิดชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 มี.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มี.ค. 2562
วันที่พิจารณาผล : 12 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มี.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562 (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 มี.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 มี.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ(Taxi Meter) ณ ท่าอากศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 มี.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 มี.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงต่ำ จำนวน 44 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ก.พ. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนิดชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 มี.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาจ้างจัดทำคูปองบัตรจอดรถยนต์ รถโดยสาร รถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ก.พ. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.