หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ม.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ซื้อของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ม.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกให้บริการศูนย์รับแจ้งข้อขัดข้อง ท่าอากาศยานดอนเมือง (Helpdesk) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ม.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เช่าใช้ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับงานบริหารทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดักขยะอัตโนมัติขนาดความกว้างตะแกรง 1,400 x 6,500 มม. และ 1,800 x 6,500 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 14:00 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อส่งลมเย็นพร้อมหุ้มฉนวน และเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็น ท่อระบายน้ำทิ้ง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ (AMF๑) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างแรงงานช่วยปฏิบััติงานในส่วนซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์หัวเจาะ (ล้อยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.