หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจทำลายวัตถุระเบิด (ชุดหมีสีกรมท่าเข้ม) และชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจดับเพลิง (ชุดหมีสีส้ม) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนในการจัดกิจกรรม ทสภ. พบปะผู้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งราวมือ (Handrail) สำหรับทางลาดเลื่อน Kone ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงอากาศยาน ยี่ห้อ OSHKOSH T2500 หมายเลข 2 จำนวน 6 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จ้างจัดเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานราชการ, บริษัทสายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จำนวน 6 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างตัดเย็บเครื่องแบบชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔๑๕ ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างตัดเย็บชุดเฉพาะกิจช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.