หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน ๒ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบสถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒ สถานี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๒ ปี ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างกั้นผนังกระจกกันสาดบริเวณโถงรอรับผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 1 เม.ย. 66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ม.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 30 ม.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบ Digital พร้อมเชื่อมต่อระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Automatic Meter Reading System : AMR) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างเอกชนทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.พ. 2563
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้ง Protection Relay สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 kV ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ม.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.