หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและบริการทั่วไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงด้านนอกอาคาร MAIN TERMINAL, AOB และ AIMS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๑, ๓ และ ๕ kVA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ก.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 15 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE และ LANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของงานสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 2 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงาน ส่วนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 1 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน- ดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.