หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building MTB) และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินภายในอาคารปฏิบัติการกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage Terminal TBT
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างขัดล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่งด้วยวิธีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 6 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และถนนในเขต Airside ด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต แบบไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า - ออก ยานพาหนะ (Vehicle Control System) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งทดแทนระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Hotline Telephone System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลไม้ประดับสวนหย่อม CITY GARDEN บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ธ.ค. 2562
วันที่พิจารณาผล : 24 ธ.ค. 2562
เช่ารถยนต์โดยสารเล็ก 12 ที่นั่ง ขนาดเครื่องยนต์มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ เพื่อใช้ในกิจการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 3 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย PS-01 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียและชุดควบคุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ธ.ค. 2562
วันที่พิจารณาผล : 3 ธ.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟภายในพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ธ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.