หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ห้องสุขาภายในอาคารเทียบเครื่องบิน A-G จำนวน 37 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างงานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย , เครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบสุขาภิบาล ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชน ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลางและอุปกรณ์ประกอบสำหรับกลุ่มอาคารภายในพื้นที่เขตปลอดอากร (Custom Free Zone) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ก.ย. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการดำเนินงานเยี่ยมชมกิจกรรมและนำชมพิพิธภัณฑ์ ณ ทสภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่งด้วยวิธีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสุง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.