ดูทั้งหมด
ทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ซื้อรถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ่ จำนวน 1คัน
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างปรับปรุงป้ายรองรับการปรับทิศทางการจราจรบริเวณแยกบัสเทอมินอล
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ซื้อเครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์ แบบติดตั้งอยู่กับที่ มีปริมาณการอัดอากาศ 720-850 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
Display Date : 5 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 มี.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 3 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 มี.ค. 2564
วันที่พิจารณาผล : 3 มี.ค. 2564
งานจ้างสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวนที่ 17 พ.ย.63
Display Date : 15 ก.พ. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 16:53 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:54 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 16:53 น.
งานจ้างติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
Display Date : 15 ก.พ. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทภก.
Display Date : 15 ก.พ. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของ ทอท.
Display Date : 19 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน