ดูทั้งหมด
ซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational Database Management System : RDBMS)
Display Date : 19 ต.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 พ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มพนักงาน บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 16 ต.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS)
Display Date : 15 ต.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับห้องพยาบาล สำนักแพทย์ บริเวณสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 15 ต.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 พ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 พ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศงานจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเหล็ก (ชั้นลอย) จุดตรวจค้นขาออกระหว่างประเทศ Zone 2 และ Zone 3 อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 24 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาขอการรับรองอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสำนักงาน 2 และอาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน สำนักงานใหญ่ ทอท. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 10 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 06:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษางานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ก.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 17 ก.ค. 2563
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
Display Date : 12 มี.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 13 มี.ค. 2563
ดูทั้งหมด
จ้างควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 23 ก.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ต.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอดพร้อมทางขับ A และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 18 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ก.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน