ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 22 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่อง Portable X-Ray พร้อมอุปกรณ์ประกอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 22 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างล้างคราบยางล้ออากาศยานบนทางวิ่ง (Runway Rubber Removal) ด้วยวิธีฉีดน้ำแรงดันสูง (High-Pressure Water Blasting Technique) พร้อมทาสีเส้น Runway Centerline Marking ณ ทชร.
Display Date : 21 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างติดตั้งท่อ By Pass ระบบน้ำเย็น Tenant Pump Heat Exchanger อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 21 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) : ในระยะดำเนินการ ทภก. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 22 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 2564
วันที่พิจารณาผล : 22 ม.ค. 2564
ประกาศ งานจ้างที่ปรึกษา จ้างบริษัทสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคา เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 ฯ
Display Date : 20 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศ งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 4 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ม.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ขอจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ): ในระยะดำเนินการ ทภก.
Display Date : 28 ธ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ธ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของ ทอท.
Display Date : 19 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ธ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ธ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุกลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 28 ต.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน