ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจัดเตรียมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และบริการทั่วไป
Display Date : 16 พ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 พ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 พ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 16 พ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อระบายน้ำ บริเวณจุดถนนลาดต่ำ ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 15 พ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 พ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างดำเนินโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมและระดับทั่วไปของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 14 พ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 พ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างที่ปรึกษางานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 3 ต.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ต.ค. 2561
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศจ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ๒ อาคารสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 22 ต.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2561
วันที่พิจารณาผล : 22 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ๒ อาคารสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน