ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 23 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน ๒ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 23 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 23 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบสถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒ สถานี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๒ ปี ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
Display Date : 22 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชีี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ม.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ม.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 18 พ.ย. 2562
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 1 พ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 พ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 23 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน