ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 20 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างซ่อมทางขับ สาย D ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 19 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อ Bearing เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Display Date : 20 ก.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 15 มิ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน