ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างซ่อมฉนวนหุ้มท่อเมนน้ำเย็น บริเวณ Chiller Plant ชั้น B อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคา งานจ้างพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A-G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างดูแลสวนหย่อมและไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ทสภ.(พื้นที่ดูแลน้อย)
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน เนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 3 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศงานจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเหล็ก (ชั้นลอย) จุดตรวจค้นขาออกระหว่างประเทศ Zone 2 และ Zone 3 อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 24 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาขอการรับรองอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสำนักงาน 2 และอาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน สำนักงานใหญ่ ทอท. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 10 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 06:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษางานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 30 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ก.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 17 ก.ค. 2563
ดูทั้งหมด
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน