ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางขับ (TAXIWAY MARKING) และลานจอดอากาศยาน (APRON MARKING) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 14 พ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ธ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
Display Date : 14 พ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 พ.ย. 2562
วันที่พิจารณาผล : 14 พ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบอัดอากาศถัง SCBA และ SCUBA มีระบบสำรองอากาศ Air Bank ที่รองรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 300 BAR และมีหัวจ่ายอากาศไม่น้อยกว่า 3 หัวจ่าย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 14 พ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 พ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย PS-01 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียและชุดควบคุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 14 พ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 พ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด
จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 1 พ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 พ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม (สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในปีเปิดดำเนินการ) ในระยะดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภ
Display Date : 19 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 23 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของ ท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 26 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศจ้างออกแบบห้องประชุมนำชมกิจการและโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive ตามแผนการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 16 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 11:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 11:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน