ดูทั้งหมด
ประกาศเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB ๔ ประตู (๔x๔) พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๒ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 มิ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศจ้างเอกชนให้บริการดูแลรักษาระบบเสียงและระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานบริการทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 มิ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่วัตถุอันตราย, ถุงซิปล็อกสำหรับใส่ของเหลว, เจล, สเปรย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 19 มิ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเก้าอี้พักคอยผู้โดยสารแบบแถวเรียง ๓ ที่นั่ง บริเวณชั้น ๔ อาคารเทียบเครื่องบิน C, E, F และ G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 19 มิ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:30 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 15 มิ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน