ดูทั้งหมด
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบประตูลิฟต์บรรทุกขนาดใหญ่ ติดตั้งภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 21 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ซื้อรถพยาบาล
Display Date : 21 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 8 ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 20 มี.ค. 2562
ประกาศประกวดราคางานซื้อสายพาน (Belt for Conveyor) เพื่อใช้กับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 20 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)
Display Date : 21 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 14 มี.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 11 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 ก.พ. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 4 ก.พ. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 ก.พ. 2562
เวลาพิจารณาผล : 13:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ๒ อาคารสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน