ดูทั้งหมด
งานก่อสร้างรางระบายน้ำฝน จำนวน 1 งาน
Display Date : 23 ก.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างแรงงานภายนอกขับรถพยาบาลและสนับสนุนบริการทางงการแพทย์ ณ ทสภ. 1 ต.ค.64-30 ก.ย.67
Display Date : 22 ก.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ส.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบยืน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน
Display Date : 22 ก.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 17:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง 21L/03R ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 22 ก.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ส.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 15 ก.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ส.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Display Date : 25 พ.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 มิ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 31 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ยกเลิกประกาศ งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 3 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 มี.ค. 2564
วันที่พิจารณาผล : 3 มี.ค. 2564
ดูทั้งหมด
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของ ทอท.
Display Date : 19 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน