ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร ความจุน้ำ ๙,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 29 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างซ่อมแซมสีเส้น Marking บนทางวิ่ง ทางขับ และป้ายจราจรในเขต Airside ณ ทชร.
Display Date : 28 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อ Slat Plate with Bumper (terminal 1) สายพานลำเลียงกระเป๋าขาออก ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 220 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 28 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
Display Date : 28 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน เนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 10 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 เม.ย. 2563
วันที่พิจารณาผล : 10 เม.ย. 2563
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
Display Date : 12 มี.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 13 มี.ค. 2563
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 26 ก.พ. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 มี.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 11 ก.พ. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.พ. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน