ดูทั้งหมด
ซื้อพัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟป้ายท่าอากาศยานดอนเมือง ไฟป้ายบอกทาง และ ไฟตกแต่งอาคาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒ รายการ
Display Date : 27 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจัดซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 27 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ งานจ้างรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 25 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2564
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2564
จัดจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 25 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างวางแผนสำรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ณ ทภก.
Display Date : 8 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ต.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 15 ก.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ส.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Display Date : 25 พ.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 มิ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 31 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของ ทอท.
Display Date : 19 ม.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ก.พ. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน