ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบันทึกการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 15 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามสัมภาระเกินขนาด (OOG) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 10 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 10 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 พ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานตรวจเช็คใบเสร็จใบงานของรถ AOT Limousine ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 10 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม (สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในปีเปิดดำเนินการ) ในระยะดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภ
Display Date : 19 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 23 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจ้างที่ปรึกษาสำรวจ,วิเคราะห์การใช้พลังงาน,วางแผนจัดการพลังงาน,จัดฝึกอบรมและจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 5 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของ ท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 26 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศจ้างออกแบบห้องประชุมนำชมกิจการและโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive ตามแผนการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 16 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 11:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 11:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน