ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 18 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างเอกชนดำเนินการตัดหญ้าบริเวณ Landside ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มเติม เป็นจำนวนพื้นที่ 368 ไร่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย(ระยะเวลา 2 ปี เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 พ.ย.64)
Display Date : 18 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดสากลและชุดเครื่องแบบปกติขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 12 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 12 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศจ้างที่ปรึกษาสำรวจ,วิเคราะห์การใช้พลังงาน,วางแผนจัดการพลังงาน,จัดฝึกอบรมและจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 5 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจ้างที่ปรึกษาสำรวจ,วิเคราะห์การใช้พลังงาน,วางแผนจัดการพลังงาน,จัดฝึกอบรมและจัดทำรายงาน การจัดกาพลังงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 30 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของ ท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 26 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Display Date : 22 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด
ประกาศจ้างออกแบบห้องประชุมนำชมกิจการและโครงสร้างห้องจัดสรรแสดงแบบ Interactive ตามแผนการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 28 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 11:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 11:00 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ๒ อาคารสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน