ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้าย Aircraft Stands บริเวณเขต AIRSIDE ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 23 พ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุคงคลังประเภทอะไหล่ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 22 พ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง ไฟสปอร์ตไลท์ แบบปรับทิศทาง จำนวน 2 ชุด ไฟวับวาบ จำนวน 1 ดวง และสัญญาณอิเล้กทรอน
Display Date : 17 พ.ค. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๒, ๓, ๔ และ North Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓๓ ชุด รวม ๑ งาน
Display Date : 17 พ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศจ้างที่ปรึกษาสำรวจ,วิเคราะห์การใช้พลังงาน,วางแผนจัดการพลังงาน,จัดฝึกอบรมและจัดทำรายงาน การจัดกาพลังงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 30 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของ ท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
Display Date : 26 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Display Date : 22 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 14 มี.ค. 2562
ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ๒ อาคารสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน