ดูทั้งหมด
ประกาศ ประกวดงานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 15 ม.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 14:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.พ. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 10 ม.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ม.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑๕ คัน ระยะเวลาเช่า ๖๐ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Display Date : 10 ม.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ม.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการไฟล์ PDF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 10 ม.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ม.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ประกาศจ้างที่ปรึกษารวบรวมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสำรวจประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคาร เพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาสเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 26 พ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างที่ปรึกษางานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 3 ต.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ต.ค. 2561
ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ๒ อาคารสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 14 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน