ดูทั้งหมด
ประกวดราคาซื้อชุดโซฟาหลุยส์สำหรับห้องรับรองพิเศษ จำนวน ๘ ชุด ( ๑ ชุดประกอบด้วย เก้าอี้ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะข้าง จำนวน ๒ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Display Date : 22 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟ Low Visibility Procedure (LVP) พร้อมระบบควบคุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 22 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ค. 2561
วันที่พิจารณาผล : 22 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางขับ (Taxiway Marking) และลานจอดอากาศยาน (Apron Marking) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 22 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 22 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน