ดูทั้งหมด
ประกาศงานจ้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 24 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 เม.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟ Taxiway A และ B จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปรระกวดราคาอิเล็กทรินิกส์
Display Date : 24 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า LED บริเวณทางยกระดับและทางเข้า อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 23 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน