หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 งาน ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับ ด้วยวัสดุ Modified Asphalt Concrete ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 4 มิ.ย. 2563
งานจ้างซ่อมแซมสีเส้น Marking บนทางวิ่ง ทางขับ และป้ายจราจรในเขต Airside ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 28 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับ ด้วยวัสดุ Modified Asphalt Concrete ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 20 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 พ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างศึกษาตรวจประเมินและทดสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 19 พ.ค. 2563
งานจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง Gate 1-5 ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 พ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟ Low Visibility Procedure (LVP) พร้อมระบบควบคุม จำนวน 1 งาน ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 8 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 พ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างศึกษาตรวจประเมินและทดสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 พ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 16 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.