หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
จ้างเอกชนดำเนินการตัดหญ้าบริเวณ Landside ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มเติม เป็นจำนวนพื้นที่ 368 ไร่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย(ระยะเวลา 2 ปี เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 พ.ย.64)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 18 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสีเส้น Marking บนทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 11 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ หมายเลข 1 จำนวน 1 ตัว ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 25 เม.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 พ.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
งานซื้อพร้อมติดตั้งบันไดเลื่อนหมายเลข 1,2 และ 3 ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 25 มี.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 เม.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด