ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาจ้างงบลงทุน
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการผู้โดยสารบริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 , Pier 5 และ South Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่ 7CI4-590001 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CI4-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 1 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างเปลี่ยนโดมไฟอะครีลิค บริเวณทางเดินเข้า อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2, 3 และ 4 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 19 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 13 พ.ค. 2559
บันทึกกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 3CI9-580004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา , ท่อน้ำเสีย และเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 26 เม.ย. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CL9-560003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 22 มี.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องผู้โดยสารเปลี่ยน / ถ่ายลำ Transit / Transfer ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-581016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 18 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-590003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 23 ก.พ. 2559
สัญญาจ้างต่อเติมอาคารห้องศูนย์รับ - ส่งข่าว ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 27 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-590002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 14 ม.ค. 2559