ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
โครงสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เรื่องโครงสร้างและการจัดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
ปี พ.ศ. : 2560 Display Date : 7 มิ.ย. 2562
พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2545
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2560 Display Date : 7 มิ.ย. 2562
พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
สถานที่ติดต่อ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ. 2558
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559
พระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน